Witaj w Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w GdanskuStrona Biuletynu Informacji Publicznej WIORiN Gdańsk
  Witaj ! Wyloguj

Menu informacji
· Strona główna
· Archiwum wiadomości
· Dokumenty
· Kontakt
· Linki
· Pliki do pobrania
· Poleć nas
· Szukaj
· Tematy
· Twoje konto

Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Racjonalna gospodarka nawozami

Logowanie
Pseudonim

Hasło

Logowanie dostępne tylko dla pracowników.

Witaj na stronie WIORiN w Gdańsk
Ochrona RośliniNasiennictwo
Do zadań Inspekcji należy nadzór nad zdrowiem i roślin, obrotem i stosowniem śrdoków ochrony roślin oraz wytwarzaniem i oceną i obrotem materiałem siewnym, a w szzcególności :
 • ochrona teretorium Polski przed przenikaniem organizmów szkodliwych
 • ochrona upraw przed organizmami szkodliwymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się wewnątrz kraju
 • nadzór nad prawidłowością obrotu i stosownia srodków ochrony roślin
 • ocena polowa i laboratoryjna materiału siewnego
 • kontrola przestrzegania warunków wytwarzania materiału siewnego roślin
 • kontrola obrotu materiału siewnego...
 • (Czytaj więcej... | Wynik: 1)

  Komunikaty: Komunikat Głównego Inspektora
  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że 30 września 2014 r. upływa termin składania wniosków o wpisanie do krajowego rejestru, bez przeprowadzania badań OWT, odmian roślin sadowniczych, utrzymywanych przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 30 września 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. (podstawa prawna: art. 132 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, ze zm.)).
  Szczegóły dotyczące trybu składania wniosków należy uzgadniać z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (www.coboru.pl).
  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

  Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

  Na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 został wprowadzony z dniem 6 sierpnia 2014 roku zakaz importu do Federacji Rosyjskiej z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii, następujących rodzajów produktów roślinnych:

  Wykaz towarów objętych zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej

  W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie będzie wydawała świadectw fitosanitarnych na towary objęte zakazem.

  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: W sprawie zasad integrowanej ochrony roślin

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505). Mając na uwadze wymienione przepisy zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami lub metodami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin.

  (Czytaj więcej... | 7201 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Ogłoszenia: Informacj
  Informacja o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

  Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku informuje, że w dniu 07.02.2014 r. została opublikowana dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Zgodnie z ww. aktem prawnym, Diabrotica virgifera virgifera, została skreślona z listy organizmów kwarantannowych.

  W ślad za ww. dyrektywą ukazała się decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Ww. decyzja znosi szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

  Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r.

  Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Treść zaleceń dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa --> tutaj.

  (Czytaj więcej... | Ogłoszenia | Wynik: 0)

  Kontakt: Zmiana siedziby Oddziału w Pruszczu Gdańskim
  UWAGA

  Informujemy, że od dnia 01.04.2014 roku Oddział w Pruszczu Gdańskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zmienia siedzibę.


  Nowy adres:
  Oddział w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
  Kontakt
  telefon: 58 682 29 40
  Fax: 58 302 2669
  Adres e-mail:
  o-prusz-gdanski@piorin.gov.pl
  (Czytaj więcej... | Kontakt | Wynik: 0)

  Komunikaty: Stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

  W związku z wejściem w życie obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych i utratę zdrowia przez operatora i konsumenta.

  (Czytaj więcej... | 2714 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat Głównego Inspektora
  W związku z rozpoczęciem wiosennych zabiegów ochrony roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako urząd odpowiedzialny za nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.bip.minrol.gov.pl, w zakładce: Rejestry/ Archiwum/Wykazy >> Rejestry >> Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  (Czytaj więcej... | 3509 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Nowa ustawa o środkach ochrony roślin


  Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku zawiadamia, ze w dniu 27 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

  Ustawa:

  1). wykonuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.);

  2). wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009).

  Ww. ustawa wprowadza nowe zasady prowadzenia obrotu i stosowania środków ochrony roślin w tym prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Ustawa o środkach ochrony roślin zawiera również przepisy, które od 1 stycznia 2014 r. nałożą na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

  Tekst ustawy o środkach ochrony roślin dostępny jest tutaj
  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Zasady przemieszczania polskich bulw ziemniaka do innych państw członkowskich UE

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku informuje, że w 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże, Komisja Europejska uzależniła podjęcie decyzji w tej sprawie, m.in. od wyeliminowania przypadków nielegalnego wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, bez wymaganych dokumentów i oznakowań.

  W powyższej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosował następujący komunikat:


  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: STOP GMO
  Powiększ


  Do pobrania:

 • Kampania informacyjna: Polska wolna od upraw GMO
 • Podstawy prawne wprowadzenia zakazów stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora
 • Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) –nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji
 • Ulotka informacyjna - wersja 1
 • Ulotka informacyjna - wersja 2
 • (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO


  Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO
  Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:
  - ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz
  - wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:
  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,
  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

  Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.

  Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.
  (Czytaj więcej... | 1794 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat o zmianie zasad uprawniających do obrotu materiałem siewnym


  Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  o zmianie zasad uprawniających do obrotu materiałem siewnym


  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 28.01.2013 roku nowej ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. poz. 1512) zmianie ulegają zasady uprawniające przedsiębiorców, rolników i dostawców do prowadzenia obrotu materiałem siewnym.
  Przepisy dotyczące w/w zasad zawarte są w ustawie o nasiennictwie w Tytule V: Obrót materiałem siewnym, Dziale I: Prawa i obowiązki podmiotów prowadzących obrót, Rozdziale 1: Ewidencja podmiotów, art. 84-91 i Rozdziale 2: Obowiązki podmiotów prowadzących obrót, art. 92-94.

  Pełen tekst komunikatu


  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat o zasadach przy przemieszczaniu ziemniaków ...
  Komunikat o zasadach przy przemieszczaniu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.


  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przypomina podmiotom zajmującym się uprawą i dystrybucją ziemniaków o zasadach przemieszczania do innych państw członkowskich Unii Europejskiej ziemniaków wyprodukowanych w Polsce.
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa producenci, dystrybutorzy, importerzy zajmujący się ziemniakami muszą być wpisani do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.). Ponadto, miejsce produkcji z którego pochodzą przemieszczane ziemniaki, zostało przebadane przez wojewódzkiego inspektora i zostało uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Przygotowanie i załadunek tych ziemniaków odbywa się pod nadzorem pracowników wojewódzkiego inspektoratu, a po dokonaniu załadunku, środek transportu zabezpieczany jest oficjalną plombą.
  (Czytaj więcej... | 3960 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat Wojewódzkiego Inspektora


  Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa w Gdańsku
  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku zawiadamia, że w związku z rozpoczęciem z dniem 14 czerwca 2011 r. stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
  i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1) na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono interaktywną wyszukiwarkę informacji dotyczących dopuszczonych
  do obrotu w Polsce środków ochrony roślin. Wyszukiwarka dostępna jest w sekcji dotyczącej ochrony roślin pod tym linkiem:
  http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
  Zaleca się korzystanie z ww. wyszukiwarki w celu uzyskiwania aktualnych informacji z zakresu dopuszczonych do obrotu i stosowania środków ochrony roślin.
  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat w sprawie eksportu produktów żywnościowych do Federacji Rosyjskiej

  Komunikat w sprawie eksportu produktów żywnościowych do Federacji Rosyjskiej  Pismem z dnia 7 listopada 2008 r. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, realizując postanowienia Memorandum z dnia 26 marca 2008 r. dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej do Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów, poinformowała o możliwości bezpośredniego eksportu z Polski do Federacji Rosyjskiej, z towarzyszeniem polskich świadectw fitosanitarnych, produktów roślinnych do celów spożywczych.

  W świetle obowiązujących przepisów Federacji Rosyjskiej i zawartych porozumień, przesyłkom towarów roślinnych, które pochodzą z Polski, przeznaczonym do konsumpcji, przy eksporcie na terytorium Federacji Rosyjskiej, aktualnie powinny towarzyszyć:
  - świadectwo fitosanitarne,
  - informacja o środkach ochrony roślin stosowanych podczas produkcji z datą ostatniego zabiegu.
  Eksport będzie odbywał się na zasadach ustalonych na początku roku 2008, i wcześniej zamieszczonych na stronie internetowej PIORiN.


  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Ogłoszenia: Eksport do Federacji Rosyjskiej
  Informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamieszczony został dział poświęcony w całości zagadnieniom eksportu roślin i produktów roślinnych do Federacji Rosyjskiej. Znajdą tam Państwo m.in. aktualne informacje dotyczące warunków eksportu, wymagania fitosanitarne Federacji Rosyjskiej, treść porozumień podpisywanych pomiędzy stroną polską i rosyjską. Dział dostępny jest na stronie głównej www.piorin.gov.pl oraz pod adresem: Eksport do Federacji Rosyjskiej  (Czytaj więcej... | Ogłoszenia | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa


  Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie eksportu produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej  W związku z występującymi przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów określonych w prawie rosyjskim uprzejmie informuję, że od 1 marca 2010 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej wprowadza dodatkowo obowiązek załączania certyfikatów bezpieczeństwa do każdej partii gruszek wyprodukowanych i eksportowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski.

  (Czytaj więcej... | 1717 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Stacja dezynfekcji ścieków

  Stacja dezynfekcji ścieków

  w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim
  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

  W czerwcu 2010 r. w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 3, została oddana do eksploatacji stacja dezynfekcji ścieków laboratoryjnych. Jej budowę dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


  (Czytaj więcej... | 2700 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat dotyczący eksportu do Federacji Rosyjskiej

  Komunikat dotyczący eksportu do Federacji Rosyjskiej


  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o wprowadzeniu przez Federacje Rosyjską, z dniem 1 listopada 2008 r., środków przewidzianych w pkt 6 Memorandum z dnia 26 marca 2008 dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów.
  (Czytaj więcej... | 1222 bajtów więcej | Komunikaty | Wynik: 0)

  Informacja
  Informacja


  dotycząca wymagań dla drewna i drewnianego materiału opakowaniowego (DMO), wykonanego z drewna roślin iglastych, pochodzących z Portugalii, przemieszczanych do innych państw (w tym do krajów członkowskich UE), w związku z występowaniem na terytorium tego kraju węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus).

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Komunikaty: Komunikat


  Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o przedłużeniu czasowego zakazu obrotu i stosowania środków ochrony roślin:
  Euparen Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG, Euparen, Multi 50 WG
  do dnia 30 czerwca 2008 roku

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 27 grudnia 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję nr R-483/2007 o przedłużeniu, do dnia 30 czerwca 2008 roku, zakazu obrotu i stosowania następujących środków ochrony roślin: Euparen Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG, Euparen Multi 50 WG.

  Producentem w/w środków jest : Bayer CropScience AG.

  Zakaz obrotu nie dotyczy eksportu wprowadzonych do obrotu środków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Decyzja wydana została na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, ze zm.) w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej Nr 2007/322/WE z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiającą środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolilofluanid, powodujących zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia (Dz.Urz. UE L 119 z 09.05.2007).

  Zgodnie z art. 1 decyzji Komisji państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia stosuje się ozon, zobowiązane są do „dokonania zmiany lub wycofania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tolilofluanid poprzez zakazanie wszelkiego stosowania tych środków, które może doprowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych lub powierzchniowych tolilofluanidem lub jego metabolitami, powodując zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia nitrozoaminami w procesie ozonowania wody”.

  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako jednostka właściwa w sprawach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, podejmuje działania mające na celu kontrolę przestrzegania wprowadzonych w/w decyzją ograniczeń przez krajowych producentów rolnych i przedsiębiorców prowadzących obrót środkami ochrony roślin.
  (Czytaj więcej... | Komunikaty | Wynik: 0)

  Przetargi: Dostawa dwóch komór fitotronowych

  Ogłoszenie o przetargu na dostawe dwóch komór fitotronowych

  Gdańsk: Dostawa dwóch komór fitotronowych z montażem do celów badawczych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  Numer ogłoszenia: 295092 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Pełen tekst ogłoszenia

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Opis przedmiotu zamówienia  Pomorski Wojewódzki Inspektor
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Andrzej Kania

  (Czytaj więcej... | Przetargi | Wynik: 0)

  Przetargi: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (Dostawa mikroskopu)

  WAD.272.2.2014  
  Gdańsk, 28.04.2014 r.

                                     INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu biologicznego do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu i kontraście interferencyjnym DIC z zestawem do archiwizacji obrazu dla Wojewódzkiego   Inspektoratu   Ochrony   Roślin  i Nasiennictwa w Gdańsku, Laboratorium Wojewódzkie w Pruszczu Gdańskim.

   

  Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

  Zgodnie z decyzja komisji przetargowej z dnia 28.04.2014r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Carl Zeiss Sp. z o.o. mającego siedzibę w Poznaniu, ul. Naramowicka 76. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 74.908,50 zł. a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

   

  Wyłoniono Wykonawcę, którego  oferta  spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ.

  1. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:

  1.1 Oferta nr 1 – Carl Zeiss Sp. z o.o., 61-622 Poznań, ul. Naramowicka 76      

  ● ocena oferty  – 100 pkt.

  1.2 Oferta nr 2  - KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1,05.-540 Zalesie Górne

  ● ocena oferty  - 99,09 pkt.

   


  Zastępca Pomorskiego
  Wojewódzkiego Inspektora
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Kazimierz Kubicki

  (Czytaj więcej... | Przetargi | Wynik: 0)

  Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 14111 sekund